Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Νομικά

Ένα από τα στάδια της προετοιμασίας για την αγορα ακινήτου στην Ελλάδα είναι το άνοιγμα λογαριασμού σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες.Για να ανοίξει κανείς λογαριασμό χρειάζονται:- διαβατήριο- ταυτότητα με σφραγίδα όπου φαίνεται η διεύθυνση διαμονής- βεβαίωση από τον τόπο εργασίας με αναγραφή ειδικότητας- βεβαίωση αποδοχών των δύο τελευταίων ετώνΟ σκοπός του να ανοίξει κανείς λογαριασμό στην Τράπεζα είναι ότι στον τραπεζικό λογαριασμό στέλνει κανείς τα χρήματα για την συναλλαγή (την αξία του ακινήτου και τα έξοδα - συμβολαιγραφικά, έξοδα μεταγραφής, φόρο μεταβίβασης). Έτσι, ο αγοραστής συγκεντρώνει τα απαραίτητα για την συναλλαγή χρήματα στον λογαριασμό του και τα κάνει ανάληψη την ημέρα της συναλλαγής.  Διαβάστε περισσότερα »

Συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου

Νομικά

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδος η πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου γίνεται γραπτώς ενώπιον συμβολαιογράφου. Ο συμβολαιογράφος προετοιμάζει το συμβόλαιο και συντάσσει την δήλωση φόρου μεταβίβασης για την εφορία. Ο φόρος πληρώνεται από τον αγοραστή πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της αγοραπωλησίας.Η ίδια η συναλλαγή γίνεται με τον εξής τρόπο:- ο δικηγόρος του αγοραστή πληρώνει τον φόρο μεταβίβασης- την ίδια η την επόμενη μέρα γίνεται η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτου.Ο συμβολαιογράφος από πριν συμφωνεί με τα μέρη την ημέρα και την ώρα του συμβολαίου και το διαβάζει στα μέρη κατόπιν παρουσίας τους. Η κάθε πλευρά που υπογράφει το συμβόλαιο μπορεί να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές της σε τρίτο πρόσωπο με πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο αυτό συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο η γίνεται σε Ελληνικό Προξενείο του εξωτερικού. Τα πληρεξούσια που συντάσσονται από συμβολαιογράφους εκτός Ελλάδας πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (Apostile). Υποχρέωση του συμβολαιογράφου είναι να εξηγήσει στα συμβαλλόμενα μέρη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Γι'αυτό το σκοπό ο συμβολαιογράφος διαβάζει το συμβόλαιο στα μέρη πριν την υπογραφή τους. Το συμβόλαιο πάντα συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα καθώς αυτή είναι η επίσημη γλώσσα του δημοσίου. Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κατέχει την ελληνική γλώσσα, στο συμβόλαιο παρίσταται διερμηνέας ο οποίος διερμηνεύει και υπογραφει και αυτός το συμβόλαιο. Μετά την υπογραφή του το συμβόλαιο μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλάκειο και με αυτό ολοκληρώνεται η συναλλαγή.     Διαβάστε περισσότερα »

Λήψη ΑΦΜ

Νομικά

Ένα από τα στάδια προετοιμασίας της συναλλαγής αγοραπωλησίας ακινήτου στην Ελλάδα από τον αλλοδαπό αποτελεί η λήψη ΑΦΜ για τον μελλοντικό αγοραστή. Ο συμβολαιγράφος αναφέρει το ΑΦΜ του αγοραστή στις δηλώσεις του φόρου μεταβίβασης που πληρώνεται από τον αγοραστή πριν την υπογραφή του συμβολαίου.Υπάρχουν δύο τρόποι για να πάρει ο μελλοντικός αγοραστής το ΑΦΜ του.- Μπορεί να το ζητήσει αυτοπροσώπως. Γι αυτό το σκοπό απευθύνεται στην εφορία κατά την διάρκεια διαμονής του στην Ελλάδα συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.- Μπορεί να συντάξει ένα πληρεξούσιο στο όνομα του δικηγόρου του για να το ζητήσει αυτός. Το πληρεξούσιο, σε περίπτωση που γίνεται στο εξωτερικό, πρέπει να φέρει την σφραγίδα της Σύμβασης Χάγης (Apostile). Σ' αυτήν την περίπτωση ο δικηγόρος του αγοραστή μεταβαίνει στη εφορία φέροντας το πληρεξούσιο και το αντίγραφο διαβατηρίου του αγοραστή και λαμβάνει ΑΦΜ για λογαριασμό του. Αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ ο δικηγόρος παραδίδει στον συμβολαιογράφο ο οποίος καταχωρεί τα στοιχεία στην δήλωση του φόρου μεταβίβασης και στο συμβόλαιο. Διαβάστε περισσότερα »