Συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδος η πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου γίνεται γραπτώς ενώπιον συμβολαιογράφου. Ο συμβολαιογράφος προετοιμάζει το συμβόλαιο και συντάσσει την δήλωση φόρου μεταβίβασης για την εφορία. Ο φόρος πληρώνεται από τον αγοραστή πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της αγοραπωλησίας.
Η ίδια η συναλλαγή γίνεται με τον εξής τρόπο:
- ο δικηγόρος του αγοραστή πληρώνει τον φόρο μεταβίβασης
- την ίδια η την επόμενη μέρα γίνεται η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτου.
Ο συμβολαιογράφος από πριν συμφωνεί με τα μέρη την ημέρα και την ώρα του συμβολαίου και το διαβάζει στα μέρη κατόπιν παρουσίας τους. Η κάθε πλευρά που υπογράφει το συμβόλαιο μπορεί να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές της σε τρίτο πρόσωπο με πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο αυτό συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο η γίνεται σε Ελληνικό Προξενείο του εξωτερικού. Τα πληρεξούσια που συντάσσονται από συμβολαιογράφους εκτός Ελλάδας πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (Apostile). Υποχρέωση του συμβολαιογράφου είναι να εξηγήσει στα συμβαλλόμενα μέρη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Γι'αυτό το σκοπό ο συμβολαιογράφος διαβάζει το συμβόλαιο στα μέρη πριν την υπογραφή τους. Το συμβόλαιο πάντα συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα καθώς αυτή είναι η επίσημη γλώσσα του δημοσίου. Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κατέχει την ελληνική γλώσσα, στο συμβόλαιο παρίσταται διερμηνέας ο οποίος διερμηνεύει και υπογραφει και αυτός το συμβόλαιο. Μετά την υπογραφή του το συμβόλαιο μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλάκειο και με αυτό ολοκληρώνεται η συναλλαγή.    

 

Προτεινόμενα άρθρα