Λήψη ΑΦΜ

Ένα από τα στάδια προετοιμασίας της συναλλαγής αγοραπωλησίας ακινήτου στην Ελλάδα από τον αλλοδαπό αποτελεί η λήψη ΑΦΜ για τον μελλοντικό αγοραστή. Ο συμβολαιγράφος αναφέρει το ΑΦΜ του αγοραστή στις δηλώσεις του φόρου μεταβίβασης που πληρώνεται από τον αγοραστή πριν την υπογραφή του συμβολαίου.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να πάρει ο μελλοντικός αγοραστής το ΑΦΜ του.
- Μπορεί να το ζητήσει αυτοπροσώπως. Γι αυτό το σκοπό απευθύνεται στην εφορία κατά την διάρκεια διαμονής του στην Ελλάδα συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.
- Μπορεί να συντάξει ένα πληρεξούσιο στο όνομα του δικηγόρου του για να το ζητήσει αυτός. Το πληρεξούσιο, σε περίπτωση που γίνεται στο εξωτερικό, πρέπει να φέρει την σφραγίδα της Σύμβασης Χάγης (Apostile). Σ' αυτήν την περίπτωση ο δικηγόρος του αγοραστή μεταβαίνει στη εφορία φέροντας το πληρεξούσιο και το αντίγραφο διαβατηρίου του αγοραστή και λαμβάνει ΑΦΜ για λογαριασμό του. Αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ ο δικηγόρος παραδίδει στον συμβολαιογράφο ο οποίος καταχωρεί τα στοιχεία στην δήλωση του φόρου μεταβίβασης και στο συμβόλαιο.

 

Προτεινόμενα άρθρα